Menu Sluiten

Algemene voorwaarden

Praktijkinformatie en algemene voorwaarden


Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van elke overeenkomst tussen Diëtistenpraktijk Gericht Op Gewicht (hierna benoemd als de diëtist) en haar opdrachtgever betreffende behandeling/ begeleiding (beide termen worden hier door elkaar gebruikt). Onder opdrachtgever wordt verstaan: alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers, die de hulp van de diëtist inroepen.

Afspraken

Voor het maken van afspraken of voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijk via email, whatsapp, en sms, of de voicemail inspreken (als u telefonisch geen gehoor krijgt). 
Behoudens vakantiedagen, waarover u per voicemail of website wordt bericht, krijgt u binnen 2 werkdagen antwoord op uw bericht. Hiervoor is het nodig om duidelijke contactgegevens op te geven.
Bereikbaarheid via telefoonnummer: 06 49 953 619 en via email van Gericht Op Gewicht .

Verhindering

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn om op een gemaakte afspraak te verschijnen dan dient u dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch aan ons door te geven.  Afzegging per mail, via voicemail of sms/whatsapp is alleen geldig als de diëtist daarop heeft gereageerd.  Niet tijdig afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht, en kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Verwijsbrief

U kunt rechtstreeks naar de diëtist, zonder verwijsbrief van uw (huis)arts. Om de behandeling deels vergoed te kunnen krijgen vraagt een aantal  zorgverzekeraars wel een verwijsbrief van uw arts. Als u zonder een verwijsbrief van een arts een afspraak maakt bepalen wij, tijdens het eerste gesprek, of u met uw klachten en uw hulpvraag aan het juiste adres bent bij de diëtistenpraktijk. Bij twijfel wordt u doorverwezen naar uw (huis)arts.

Kosten/vergoeding   

Vanaf  2019 is Gericht Op Gewicht een contractvrije diëtistenpraktijk. 
Dat wil zeggen dat de praktijk geen contracten meer afgesloten heeft met de zorgverzekeraars. 
Voor de financiële afhandeling betekent dit dat de cliënt de factuur per behandeling rechtstreeks aan de diëtist betaalt (digitaal of contant).  

Vergoeding van de zorgverzekeraar

Als u voor vergoeding in aanmerking wilt komen moet u de factuur vervolgens zelf indienen bij de eigen zorgverzekeraar. Hoeveel wordt vergoed hangt af van uw zorgverzekering. 
Dat kan per type zorgverzekeraar/zorgpolis verschillen. 

Voor eigen kosten

De kosten voor een consult komen voor eigen rekening:

  • als u geen verwijzing heeft en de zorgverzekeraar dat wél als voorwaarde stelt om in aanmerking te komen voor vergoeding;
  • als de vergoeding via de basisverzekering helemaal besteed is en u geen aanvullende verzekering voor verdere diëtistische behandeling heeft afgesloten;
  • als u uw afspraak onverhoopt niet nakomt, of als de afspraak binnen 24 uur voor het geplande tijdstip wordt afgezegd.

Meer informatie over de vergoeding

Meer informatie kunt u opvragen bij de eigen zorgverzekeraar:

  • over de hoogte van de vergoeding: wat wordt uit de basis- en (indien relevant)  uit de aanvullende verzekering vergoed;
  • over het bedrag van uw eigen risico dat eventueel nog openstaat;  zowel bij een niet gecontracteerde als bij een gecontracteerde diëtist wordt de vergoeding eerst verrekend met het ‘verplicht eigen risico‘; 
  • over de noodzaak van een verwijsbrief: een aantal zorgverzekeraars vraagt om een verwijzing van de huisarts/medisch specialist om voor vergoeding van behandeling in aanmerking te komen.

Tarieven bij individuele behandeling          

In 2019 gelden de volgende tarieven:                      

eerste consult:   60 minuten intakegesprek € 75,00  
vervolgconsult:  15 minuten gesprek  € 15,00
vervolgconsult:  30 minuten gesprek                     € 30,00  
vervolgconsult:  45 minuten gesprek     € 45,00
vervolgconsult:  60 minuten gesprek     € 60,00

De kosten van het eerste consult/ intakegesprek omvatten de directe tijd (het gesprek van maximaal 60 minuten) en de indirecte tijd. De indirecte tijd is de uitwerktijd van het gesprek en van andere bijkomende werkzaamheden ter ondersteuning van het goede verloop van het begeleidingstraject.

Daarnaast geldt met betrekking van de tarieven het volgende:

  • (korte) tussentijdse vragen per email/whatsapp worden niet apart in rekening gebracht, tenzij anders afgesproken;
  • niet op tijd afgezegde afspraken of niet verschijnen op het afgesproken tijdstip (no show) betekent € 30,00 voor eigen rekening.              

Wijze van betalen 

U ontvangt een factuur gebaseerd op voornoemde  tarieven. Betaling van de factuur dient uiterlijk binnen 14 dagen na de op de declaratie vermelde datum te worden voldaan. Contant betalen per afspraak is mogelijk.
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn zullen, bij het in gebreke blijven na de eerste herinnering, administratiekosten in rekening worden gebracht. 

Rapportage

In overleg met u kan voor een eventuele verwijzer (huis)arts een rapportage worden gemaakt.

Beëindiging behandeltraject

In principe wordt in gezamenlijk overleg het behandeltraject afgerond. U kunt ook zelf de overeenkomst beëindigen. Een afsluitend face-to-face consult is altijd wenselijk. Voor uzelf is het goed om een duidelijk plan te hebben over hoe u verder gaat, en waar u vooral op gaat letten om terugval te voorkomen.

De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de begeleiding naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. U wordt tijdig op de hoogte gesteld wanneer de diëtist een dergelijke situatie aan ziet komen.

Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaat/doel gericht, zonder een daadwerkelijk resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door u van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld  van de zijde van de diëtist.

Klachten

Bent u niet tevreden over uw diëtist en wilt u als cliënt een klacht indienen? Dan kunt u dat doen via het digitale klachtenformulier op www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp/klacht/default.aspx

Privacy

De Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt regels voor een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De diëtist handelt conform deze wet.

Meer lezen

Zie ook de aanvullende formulieren:  
Privacyverklaring  diëtistenpraktijk Gericht Op Gewicht 
– Toestemmingsformulier voor behandeling (ter ondertekening)